phone (852) 2108 5600 email warrants@asia.bnpparibas.com

本结构性产品并无抵押品

股证特点定义

距离到期日特性
0 - 45短期
46 - 91中短期
91 - 150中期
151 - 365中长期
> 365长期
(行使价/ 正股参考价) x 100%认购认沽
< 90%深入价内深入价外
90 - 94.9%价内价外
95 - 97.9%轻微价内轻微价外
98 - 101.9%贴价贴价
102 - 104.9%轻微价外轻微价内
105 - 110%价外价内
> 110%深入价外深入价内
首页   >   海外连线  >   商品外汇系列
列印
股证编号 相关资产 种类 行使价 到期日 股证价格
(港元)
实际杠杆(倍) 每手股数 街货量(%) 引伸波幅 法证评分 股证特点 [ 定义 ]
10453 澳元兑美元 (AUD) 认沽 0.72 17年12月22日 0.197 7.3 10,000 0.00 20.78 7 中长期价外
10452 澳元兑美元 (AUD) 认购 0.79 17年12月22日 0.236 9.3 10,000 0.00 16.36 8 中长期轻微价外
10402 澳元兑美元 (AUD) 认沽 0.7 17年03月24日 0.015 28.1 10,000 0.86 25.89 5 短期价外
10401 澳元兑美元 (AUD) 认购 0.76 17年03月24日 0.135 20.3 10,000 1.58 20.12 5 短期贴价
10417 期油 (CLM7) 认沽 48 17年05月18日 0.091 4.4 10,000 2.10 64.23 9 中短期深入价外
10416 期油 (CLM7) 认购 52 17年05月18日 0.194 4.6 10,000 17.42 59.16 8 中短期轻微价内
10446 欧元兑美元 (EUR) 认沽 1 17年06月23日 0.139 16.1 10,000 5.14 17.04 7 中期价外
10430 欧元兑美元 (EUR) 认购 1.1 17年06月23日 0.167 18.1 10,000 2.02 14.77 8 中期轻微价外
10407 欧元兑美元 (EUR) 认沽 1.05 17年03月24日 0.107 33.8 10,000 6.58 14.06 6 短期轻微价外
10406 欧元兑美元 (EUR) 认购 1.18 17年03月24日 0.015 34.2 10,000 4.40 24.14 5 短期深入价外
10447 英磅兑美元 (GBP) 认沽 1.15 17年09月22日 0.183 14.1 10,000 5.82 15.22 8 中长期价外
10421 英磅兑美元 (GBP) 认购 1.32 17年06月23日 0.135 22.3 10,000 1.38 13.42 7 中期价外
10405 英磅兑美元 (GBP) 认沽 1.18 17年03月24日 0.025 47.6 10,000 6.52 15.16 5 短期价外
10404 英磅兑美元 (GBP) 认购 1.46 17年03月24日 0.010 32.9 10,000 11.18 28.48 4 短期深入价外
10445 美元兑日圆 (JPY) 认沽 108 17年09月22日 0.250 6.6 10,000 4.06 24.76 11 中长期轻微价外
10444 美元兑日圆 (JPY) 认购 125 17年09月22日 0.109 10.3 10,000 2.28 22.45 11 中长期深入价外
10429 美元兑日圆 (JPY) 认沽 104 17年06月23日 0.098 11.3 10,000 7.16 23.57 10 中期价外
10428 美元兑日圆 (JPY) 认购 116 17年06月23日 0.199 9.2 10,000 1.68 27.56 11 中期轻微价外
10408 美元兑日圆 (JPY) 认沽 95 17年03月24日 0.010 20.8 10,000 94.74 38.51 2 短期深入价外
10400 美元兑日圆 (JPY) 认购 110 17年03月24日 0.280 8.8 10,000 5.64 48.45 8 短期轻微价内
10443 黄金 (XAUFIXAM) 认沽 1,050 17年09月22日 0.129 5.0 10,000 0.00 38.39 11 中长期深入价外
10442 黄金 (XAUFIXAM) 认购 1,250 17年09月22日 0.310 4.9 10,000 6.60 37.78 12 中长期轻微价外
10432 黄金 (XAUFIXAM) 认沽 1,100 17年12月22日 0.209 3.9 10,000 0.08 37.15 10 中长期深入价外
10431 黄金 (XAUFIXAM) 认购 1,400 17年12月22日 0.255 4.7 10,000 1.44 37.78 10 中长期深入价外
10410 黄金 (XAUFIXAM) 认沽 1,250 17年03月24日 0.135 10.4 10,000 0.08 39.11 8 短期贴价
10409 黄金 (XAUFIXAM) 认购 1,600 17年03月24日 0.010 16.0 10,000 9.30 54.78 4 短期深入价外
Back To Top
窝轮
牛熊
搜寻股证

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
返回
是日精选
法证评分
股证工具
法巴学堂
即时指数期货

即时指数期货

-

现价

-

升/跌: -  
变化: -
  -
最高: -
最低: -
成交量: -
未平仓合约总数: -
最後更新时间: -
认股证
牛熊证
即时报价 法巴是日精选 法证评分

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
是日精选
法证评分